บริการบังคับคดี

รับดำเนินการชั้นบังคับคดีตามคำพิพากษาของบุคคล  นิติบุคคล ให้คำปรึกษา บริการเป็นตัวแทนในการทำนิติกรรมทุกขั้นตอน ด้วยทีมงานมีคุณภาพและมากด้วยประสบการณ์

>> รับยึดทรัพย์  บ้าน  ที่ดิน  นส.3  นส.3ก.

>> อายัดทรัพย์  บัญชีธนาคาร  เงินเดือน  ค่าจ้าง  ค่าคอมมิชชั่น  ค่าล่วงเวลา  ค่าโบนัส  ค่าหุ้น  ค่าปันผลหุ้น  ฯ

      สามารถยึดทรัพย์ได้ทั้งกรณียึด-อายัด ณ ที่ทำการ และยึด-อายัดผ่านระบบ e-filing  ทั้งนี้ในกระบวนการหลังจากการตั้งเรื่องยึดทรัพย์ หรืออายัดทรัพย์แล้วเสร็จ ทางบริษัทฯจะทำการดูแลและติดตามสำนวนใน

ส่วนงานที่เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอนอย่างใกล้ชิด ตัวอย่างเช่น

      ** การนำส่งต้นฉบับโฉนดที่ดิน , สัญญาจำนองหรือเอกสารสิทธิ์ที่เกี่ยวข้อง

      ** การวางเงินค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม การยื่นคำแถลงขายปลอดจำนอง

      ** การติดตามประกาศขายทอดตลาด กรณีมีการล่าช้าในการออกประกาศขายทอดตลาดของสำนักงานบังคับคดี

      ** การติดตามงานคิดบัญชีรับ-จ่าย เมื่อมีเงินได้เข้าระบบหรือกรณีมีการล่าช้าของสำนักงานบังคับคดี

      ** การงดการบังคับคดี  กรณีต้องการระงับการขายทอดตลาดเนื่องจากมีการตกลงผ่อนชำระตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้

      ** การถอนการบังคับคดี กรณีได้รับชำระหนี้ครบถ้วน

>> รับดูแลการขายทอดตลาด

       บริการเข้าซื้อทรัพย์ กรณีเข้าสู้ราคา จะดำเนินการเข้าสู้ทรัพย์จากการขายทอดตลาดตาม วัน/เวลา และสถานที่ ที่ปรากฎในประกาศขายทอดตลาด  หากเข้าซื้อทรัพย์ได้บริการวางเงินส่วนที่เหลือ  ณ สำนักงาน

บังคับคดีต่อไป และหลังจากวางเงินเพิ่มบริการรับหนังสือโอนกรรมสิทธิ์ พร้อมต้นฉบับเอกสารสิทธิ์และเอกสารที่เกี่ยวข้องนำส่งลูกค้าต่อไป

 

Visitors: 53