บริการปรึกษากฎหมายทุกประเภท

รับปรึกษากฎหมายและเป็นที่ปรึกษาคดี

บริการให้คำแนะนำทางด้านกฎหมายต่อบุคคลทั่วไป หน่วยงาน องค์กรของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ในเรื่องของข้อคิดเห็นในเรื่องพระราชบัญญัติ กฎ คำสั่ง ระเบียบข้อบังคับรวมถึงเอกสารอันเกี่ยวข้องกับกฎหมายอื่นๆ รวมถึงการจัดการด้านร่างพระราชบัญญัติ รายละเอียดและเอกสารต่างๆตามที่องค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ  ต้องการตลอดจนทำหน้าที่ตีความ รายงาน รักษาสิทธิ์ ข้อผูกพันต่างๆทางด้านกฎหมายซึ่งเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานให้ทราบถึงความเคลื่อนไหวที่จะส่งผลกระทบต่อองค์กรหรือตัวบุุคคลของผู้ว่าจ้างได้  และสุดท้ายทำการช่วยเหลือด้านกฎหมายในการสู้คดี ให้ข้อมูล และขึ้นว่าความในคดีต่างๆทางชั้นศาลให้แก่ผู้ว่าจ้าง

>> รับร่างสัญญาธุรกิจ เป็นตัวแทนทำนิติกรรม

>> รับเป็นที่ปรึกษากฎหมายบริษัท บุคคลทั่วไป และหน่วยงานต่างๆ

>> รับบริการจดจัดตั้ง แก้ไขเพิ่มเติมทะเบียนพาณิชย์ หุ้นส่วนบริษัท

>> บริการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและดูแลด้านทรัพย์สินทางปัญญา

>> รับปรึกษาและแก้ไขปัญหาคดีด้านภาษีอากร

Visitors: 53